DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință extraordinară ȋn data de 18.12.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul art. 134, alin (4) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 18.12.2020, orele 9.30, care se va desfasura prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind încadrare pe zone a străzilor din intravilanul oraşului Mizil precum și încadrarea terenurilor situate în extravilanul orașului Mizil în vederea impozitării imobiliare în anul 2021;
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 18.12.2020, orele 9.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 17.12.2020, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .