DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință extraordinară ȋn data de 19.11.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
In temeiul: art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 133 , alin (2), lit.(a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 19.11.2020, orele 11,00, care se va desfasura online prin intermediul platformei de comunicare ZOOM, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.07.2019 privind nominalizarea consilierilor locali în Comisia de analizare a solicitărilor de locuințe sociale și în Comisia de analiză a contestațiilor depuse constiuite conform „Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale”;
2. Proiect de hotărâre privind ȋnregistrarea ȋn patrimoniul public al orasului Mizil a obiectivului de investitii “Construire bloc de locuinte sociale cu 30 apartamente S+P+2E+3R, situat ȋn Mizil, str. Mihai Bravu , nr 197 A ,zona MFA ,judetul Prahova.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 19.11.2020, orele 10.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 18.11.2020, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .