DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință extraordinară ȋn data de 22.05.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 133 , alin (2) lit a , alin (4) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 22.05.2020, orele 10,00, care se va desfasura online prin intermediul platformei de comunicare ZOOM, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții„Înlocuire conductă canalizare pe strada Paralela 45, localitatea Mizil, jud.Prahova”.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil .ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 22.05.2020 , orele 09.30;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil .ro) pana pe data de 22.05.2020, orele 9.00. Cetatenii care se ȋnscriu vor primi un link prin email si se vor putea conecta la sedinta consiliului local unde vor putea lua cuvantul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au ȋnscris, prin intermediul presedintelui de sedinta .
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .