DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 25.02.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul art. 133, alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 25.02.2021, orele 11,00, care se va desfașura la sala de festivități a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal din data de 28.01.2021;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de farmacist Șef în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea modalităților de gestiune a serviciului de iluminat public în Orașul Mizil;
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Stan Violeta domiciliată în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.33, judeţul Prahova;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2020, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2021, a Planului de asigurare cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2021 precum şi Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2020,
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2020 ale bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din intravilanul oraşului Mizil în suprafaţă de 326m2 situat în str. Nichita Stănescu, nr.27, teren ce aparţin domeniului privat al oraşului Mizil;
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unei suprafaţe de teren de 32 mp în str. B-dul. Unirii, nr.8, proprietatea publică a Oraşului Mizil pentru extindere terasă;
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeţei de teren de 64 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Calea Buzăului, nr.29 având nr. cadastral 22549;
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 118 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Bradului, nr.37, având nr. cadastral 23382;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24mp, aparţinând domeniului privat al Oraşului Mizil, situat în extravilanul oraşului Mizil, Tarlaua 10, parcela A 198/45/1;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public și a activității Primăriei și Consiliului Local al Orașului Mizil și a comisiilor de specialitate, inițiator Dl. Consilier Cîrjan George – Mădălin;
15. Diverse.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 25.02.2021, orele 10.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 24.02.2021, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .