DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 26.11.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul art. 133, alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 23.12.2020, orele 09,00, care se va desfasura prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 26.11.2020 și 09.12.2020;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Mizil, începând cu data de 01.01.2021 ;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 110/09.12.2019 privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor aferenti pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie “;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza Orașului Mizil ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 219 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.4A;
6. Proiect d hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 286 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Crișan, nr.7;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 200 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Trandafirilor, nr.3;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 45 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.FN;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 317 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Luminii, nr.3;
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, în suprafaţă de 13mp, situat în Oraşul Mizil, str. Agricultori, Tarla 85/1, Parcela Cc 2969, teren proprietate privată a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu caracter provizoriu;
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului, în suprafaţă de 7,56mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, nr.FN, construcţie proprietate publică a Oraşului Mizil ;
13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unei suprafaţe de 20mp în incinta Pieței Orașului Mizil, str. Blajului, nr.3-5, proprietatea publică a Oraşului Mizil pentru desfăşurarea de activități comerciale;
14. Diverse.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 23.12.2020, orele 09.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 22.11.2020, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .