DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 26.11.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul art. 133, alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 26.11.2020, orele 13,00, care se va desfasura la sala de festivități a Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu”, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 30.10.2020 și 19.11.2020;
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil pentru anul şcolar 2020 – 2021;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 274 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Carpați, nr.31;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 7 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Tase Dumitrescu, nr.47;
6. Proiect d hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil ;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. Calea Buzăului, nr.5, județul Prahova, având nr. cadastral 21347;
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Mizil;
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 78mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.11, T11,Cc din 206;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințării liniei de gardă la domiciliu în specialitatea pediatrie, pe perioadă determinată la Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 51/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor și devizul general actualizat pentru investiţia „Modernizarea străzilor Griviței, Țepeș – Vodă, Vișinului și Zorile din Orașul Mizil , județul Prahova”;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/31.08.2020 privind aprobarea proiectului ” Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil” și a cheltuielilor aferente;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Mizil;
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere la contractele pentru teren module, teren garaje şi chirie spaţii pentru care chiriașii au solicitat prelungirea valabilității contractelor;
16. Diverse.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 26.11.2020, orele 10.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 25.11.2020, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .