DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 27.05.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 133 , alin (1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 27.05.2020, orele 15,00, care se va desfasura online prin intermediul platformei de comunicare ZOOM, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 30.04.2020 și 13.05.2020;
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului, în suprafaţă de 8,10mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, nr.3-5, incinta Pieței Orașului Mizil, construcţie proprietate publică a Oraşului Mizil
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită Judecătoriei Mizil a unui spațiu în suprafață de 39,80 din imobilul situat în str. Mihai Bravu, nr.85, Mizil, proprietatea publică a Orașului Mizil
4. Diverse.

Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 27.05.2020 , orele 15.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 27.05.2020, orele 13.00. Cetatenii care se ȋnscriu vor primi un link prin email si se vor putea conecta la sedinta consiliului local unde vor putea lua cuvantul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au ȋnscris, prin intermediul presedintelui de sedinta .
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .