DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 28.01.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul art. 133, alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 28.01.2021, orele 13,00, care se va desfasura la sala de festivități a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 18.12.2020, 23.12.2020 și 08.01.2021;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021-2022 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al anului 2020;
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil a Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Ștefan Natalia domiciliată în oraşul Mizil, str. 24 Ianuarie, nr.28, judeţul Prahova;
8. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren module, chirie spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei, în orașul Mizil, pe anul 2021;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 104/13.08.2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD – MUNTENIA” și a cheltuielilor legate de proiect precum si aprobarea acordului de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – U.M.P.M.R.S.U şi Oraș Mizil;
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 450 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Horia, nr.29 ;
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 239 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Lunii, nr.12;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 78 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.11, T 11, Cc din 206;
13. Diverse.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 28.01.2021, orele 12.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 27.01.2021, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .