DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 30.06.2020

Primarul  orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;

In conformitate cu prevederile :

– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.  57/2019;

– art. 133 , alin (1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.  57/2019;

– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

                                                             

 DISPUN:

Art.1   Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 30.06.2020, orele 13,00, care se va desfasura online prin intermediul platformei de comunicare ZOOM, cu  urmatoarea ordine  de zi:

  1. Aprobarea proceselui verbal din data de 27.05.2020;
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui. Răducanu Ionel domiciliat  în oraşul Mizil, str. Bradului, nr. 36, judeţul Prahova;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „PUZ – Modificare parțială zone funcționale și reglementări urbanistice pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” (Sst=5312mp) – oraș Mizil, str. Teilor, nr.10, nr. cadastral 20542, tarla 29, parcela Cc855, Aleea Mihai Bravu;
  4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită Judecătoriei Mizil a unui spațiu în suprafață de 12,50mp din imobilul situat în str. Mihai Bravu, nr.85, Mizil, proprietatea publică a Orașului Mizil;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizarii făcute de catre SC FILDAS TRADING SRL   cu materiale de protecție și dezinfectanți  în contextul pandemiei de CORONAVIRUS  ( COVID-19);
  6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 110mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.B-dul. Gării, nr.80, Tarlaua 93, parcelele 3280, Lot1;
  7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 208mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.B-dul. Gării, nr.80, Tarlaua 93, parcelele 3280, Lot2;
  8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 208mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.B-dul. Gării, nr.80, Tarlaua 93, parcelele 3280, Lot3;
  9. Diverse

Art.2  – Materialele înscrise la ordinea  de zi  vor fi trimise  consilierilor  locali  prin corespondență electronică .

Art.3  –  Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite  pe  adresa   de  corespondență  electronică primaria@primaria-mizil .ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 30.06.2020 , orele  13.00;

Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail  (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 30.06.2020, orele 10.00. Cetatenii care se ȋnscriu  vor primi un link prin email si se vor putea conecta la sedinta consiliului local unde vor putea lua cuvantul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au ȋnscris, prin intermediul presedintelui de sedinta.

Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .

Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .