DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 31.08.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin;
In conformitate cu prevederile :
– Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 133 , alin (1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
– art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

DISPUN:
Art.1 Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 31.08.2020, orele 13,00, care se va desfasura la sala de festivități a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 30.07.2020, 13.08 și 20.08.2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei a Statului de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și devizul general actualizat pentru proiect „Muzeul comunității mizilene – Refuncționalizarea și schimbarea destinației clădirii vechii primării a Orașului Mizil” ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil” și a cheltuielilo aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului
7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 286mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Crișan, nr.7;
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 219mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Horia, nr.4A;
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 200mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Aleea Trandafirilor, nr.3;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
11. Diverse.
Art.2 – Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică .
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 31.08.2020, orele 13.00;
Art.4 –Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 31.08.2020, orele 10.00. Cetatenii care se ȋnscriu vor primi un link prin email si se vor putea conecta la sedinta consiliului local unde vor putea lua cuvantul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au ȋnscris, prin intermediul presedintelui de sedinta .
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro