DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 29.06.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru;
În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al oraşului Mizil în ședința ordinară pentru data de 29.06.2021, orele 14.30 care se va desfășura la Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” clădirea nouă, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.
Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali prin corespondență electronică.
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 29.06.2021, orele 12.00;
Art.4 – Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati sa participe la sedinta de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 29.06.2021, orele 09.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .

PROIECTUL ORDINII D E ZI a şedinţei ordinare din data de 29.06.2021, ora 14.30

+Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE
Comisia 1 Comisia pentru Buget – Finanţe, studii prognoze economice, sociale, administrarea domeniului public şi privat
Comisia 2 Comisia pentru administrarea sericiilor publice furnizate cetățenilor
Comisia 3 Comisia pentru Urbanism şi amenajarea teritoriului
Comisia 4 Comisia pentru Administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului
Comisia 5 Comisia pentru Activităţi ştiinţifice, sportive şi agrement, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială