DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 31.08.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru;
În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al oraşului Mizil în ședința ordinară pentru data de 31.08.2021, orele 14.00 care se va desfășura la Sala de Festivități a Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu”, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.
Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali prin corespondență electronică.
Art.3 – Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la ȋnceperea sedintei din data de 31.08.2021, orele 12.00;
Art.4 – Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati să participe la sedința de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 31.08.2021, orele 09.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro.

ANEXĂ — Proiectul ordinii de zi