DISPOZITIE Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn orasul Mizil , ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn orasul Mizil , ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Primarul Oraşului Mizil, dl.Negraru Silviu Calin ;
Având ȋn vedere : Referatul nr.33318/03.11.2020, ȋntocmit de catre d-na Tanase Loredana – secretarul general al orasului Mizil prin care propune emiterea dispozitiei privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 ;
In conformitate cu prevederile:
-Hotararea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor pentru anul 2020, modificata si completata prin HG nr 787/2020 ;
-punctul 95 din Anexa la Hotararea nr.745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 , modificata si completata prin HG nr 787/2020 ;
– prevederilor art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor , precum si pentru organizarea Autoritatii Electorale Permanente , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ :
D I S P U N E :
Art.1.Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral ȋn orasul Mizil, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, astfel:

1. Sediul Primăriei , B-dul. Unirii, nr. 14, Oraşului Mizil, judeţul Prahova;
2. Piaţa Oraşului Mizil, str. Blajului, nr.3-5;
3. Serviciul Public de Asistenţă Socială ( Primaria veche ) str. Mihai Bravu, nr. 85;
4. Centrul Cultural “Adrian Păunescu” Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 110;
5. Str. Erou Radu Nicolae ,nr. 4 langa Scoala Gimnaziala “ Sfanta Maria “ Mizil;
6. Str. Teilor langa bl. 8 A ;
7. Str. Mihai Bravu , in fata Blocului 189 A , bl. 2 ( Zona MFA ) ;
8. Str. Mihai Bravu ,nr 5-7 , DN1 B ,( Zona Han ) ;

Art.2. (1) In locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispozitie , afisajul este autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral ,conform art.79 din Legea nr.208/2015 , numai pe panourile electorale amplasate si numai de catre partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri , precum si pentru candidatii independenti.
(2) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.
(3)Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat independent.
(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.
(5)Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(6)În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis.
(7)Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.
(8) Panourile pentru afisaj electoral vor fi montate de Serviciul Public de Gospodarire Comunala pana cel tarziu la data de 05.11.2020 .

Art.3 (1)Politia Locala Mizil are obligatia să asigure integritatea panourilor si a afișelor electorale amplasate în locurile autorizate.
(2) Nerespectarea prevederilor privind afisajul electoral se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015;
Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi adusa la ȋndeplinire de Serviciul Public de Gospodarire Comunala Mizil, Politia Locala Mizil, partidele politice, alianţele politice , alianţe electorale sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale si candidatii independenti care participă la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor in anul 2020 .
Art. 5 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si se publica pe site-ul www.primaria-mizil.ro de catre Biroul Administratie Publica Locala .
Art. 6 Cu drept de contestatie ȋn termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul orasului Mizil . In situatia ȋn care persoanele interesate sunt nemultumite de solutionarea contestatiei , se pot adresa Tribunalului Prahova –Sectia Contencios Administrativ , ȋn temeiul Legii nr. 554/2004
Art. 7 Prezenta dispozitie se comunica ȋn termen de 5 zile lucratoare de la semnare , Serviciului Public de Gospodarire Comunala Mizil, Politiei Locala Mizil ,Politiei orasului Mizil,Inspectoratului de Jandarmi Prahova si Institutiei Prefectului judetului Prahova.

DISPOZITIE AFISAJ 2020 în format PDF