DISPOZITIE Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn orasul Mizil , ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 2020

Primarul Oraşului Mizil, dl.Negraru Silviu Calin ;
Având ȋn vedere : -Referatul nr. 27962/13.08.2020 , ȋntocmit de catre secretarul general al orasului Mizil prin care propune emiterea dispozitiei privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 2020 ;
In conformitate cu prevederile:
-art. 79 , alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali ;
-art. 2 , alin (3) din Legea nr 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-punctul 59 din Anexa la HGR nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile locale din anul 2020 , pct 59 ;
In temeiul prevederilor art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ :
D I S P U N E :

Art.1.Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral ȋn orasul Mizil, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 2020 , astfel:

1. Sediul Primăriei Oraşului Mizil , B-dul. Unirii, nr. 14, judeţul Prahova;
2. Piaţa Oraşului Mizil, str. Blajului, nr.3-5;
3. Primaria veche, str. Mihai Bravu, nr. 85 ( fostul sediu al Serviciului Public de Asistenta Sociala Mizil ) ;
4. Centrul Cultural “Adrian Păunescu” Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 110;
5. Str. Erou Radu Nicolae ,nr. 4 langa Scoala Gimnaziala “ Sfanta Maria “ Mizil;
6. Str. Teilor langa bl. 8 A ;
7. Str. Mihai Bravu , ȋn fata Blocului 189 A , bl. 2 ( Zona MFA ) ;
8. Str. Mihai Bravu ,nr 5-7 , DN1 B ,( Zona Han ) ;
9. Gara orasului Mizil ;
10. Str. Tohani , nr. 2 langa Market Carrefour Contact ;

Art.2. (1) In locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispozitie , afisajul este autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral , numai pe panourile electorale amplasate si numai de catre partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri , precum si pentru candidatii independenti.
(2)Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.
(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1, nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
(5)Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice , astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
(6) Panourile pentru afisaj electoral vor fi montate de Serviciul Public de Gospodarire Comunala pana cel tarziu la data de 25.08.2020 .
Art.3 (1)Politia Locala Mizil are obligatia să asigure integritatea panourilor si a afișelor electorale amplasate în locurile autorizate.
(2) Nerespectarea prevederilor privind afisajul electoral se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015;
Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi adusa la ȋndeplinire de Serviciul Public de Gospodarire Comunala Mizil, Politia Locala Mizil, partidele politice, alianţele politice , alianţe electorale sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale si candidatii independenti care participă la alegerile locale din anul 2020 .
Art. 5 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si se publica pe site-ul www.primaria-mizil.ro de catre Biroul Administratie Publica Locala .
Art. 6 Cu drept de contestatie ȋn termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul orasului Mizil . In situatia ȋn care persoanele interesate sunt nemultumite de solutionarea contestatiei , se pot adresa Tribunalului Prahova –Sectia Contencios Administrativ , ȋn temeiul Legii nr. 554/2004 .
Art. 7 Prezenta dispozitie se comunica ȋn termen de 5 zile lucratoare de la semnare , Serviciului Public de Gospodarire Comunala Mizil, Politiei Locala Mizil ,Politiei orasului Mizil,Inspectoratului de Jandarmi Prahova si Institutiei Prefectului judetului Prahova .

Dispozitie afisaj electoral 2020