„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL” (faza studiu de fezabilitate)

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de proiectare pentru „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL” (faza studiu de fezabilitate)
CPV: 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
Descrierea contractului: Elaborarea studiilor de teren, a studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor pentru obţinerea de avize şi acorduri pentru obiectul de investiţii “Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier, Oraș Mizil”.
Valoarea estimata fara TVA: 23000
Conditii contract: Data de începere a contractului va fi data emiterii ordinului de începere de către autoritatea contractată.Termen pentru predarea documentaţiei: 45 zile de la emiterea ordinului de începere.Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 tranşe, în baza facturilor emise de consultant, la intervale de 3 luni. Prima plată se va efectua după recepţionarea documentaţiei. Recepţionarea documentaţiei se consideră finalizată numai după aprobarea studiului de fezabilitate de către Consiliul Local Mizil.Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezoreria Consultantului. Operatorul economic declarat câştigător al acestei proceduri va avea obligaţia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi. Cuantumul garanţiei va reprezenta 5% din valoarea fără TVA a contractului şi se va constitui într-una din modalităţile prevăzute de lege
Conditii participare: -Operatorul economic trebuie să facă dovada înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) prin furnizarea certificatului constator emis de ONRC; -Experienţă similară: Proiectantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) a prestat, în mod corespunzător servicii de aceeaşi natură şi complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, constând în servicii de proiectare pentru infrastructura de apa şi canal, respectiv: construire şi/sau modernizare şi/sau reabilitare reţele de apă şi canal. -Resurse umane: operatorul economic va face dovada disponibilitătii unui inginer topo şi a unui inginer geotehnician pentru realizarea contractului, prin furnizarea declaraţiilor de disponibilitate ale acestora, în original, însoţite de CV-uri Europass.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preţurile sunt ferme şi nu pot fi modificate. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 23.02.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. EVENTUALELE SOLICITARI DE CLARIFICARI SE VOR TRANSMITE IN TIMP UTIL PENTRU ELABORAREA RASPUNSURILOR.Autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului. Operatorii economici care doresc să viziteze amplasamentul vor notifica autoritatea contractantă în vederea organizării vizitei. Persoană de contact Petronela Sturz, telefon 0244-250551, 0744-153935, fax 0244-250551, e-mail petrosturz@yahoo.com. Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratură. Persoană responsabilă: Petronela STURZ, Şef serviciu DIAMPE, telefon/fax: 0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data şi ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 23.02.2018, ORA 13.00.

Specificatie extindere retea apa si canalizare zona cartier