Extras din OUG 70/14.mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextual situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale, precum şi a altor acte normative

EVIDENŢA PERSOANELOR – Ref. VALABILITATE CI –
(expirat la 1 martie 2020 – valabil încă 90 de zile de la încetarea starii de urgenţă):
“IX. Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Art. 45 – (1) În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea
documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata
stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de
urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea
acestei stări.
(2) Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menține și pentru actele de identitate
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul,
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile
de la instituirea stării de urgență potrivit Decretului Președintelui României nr.195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
Art. 46 – În cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de
circulație, se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau
alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de
urgență, precum și pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceleași
perioade se menține și valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie,
precum și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau de
instanța de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
195/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

STARE CIVILĂ: ÎNREGISTRARE NAŞTERE/DECES
(6 luni de la încetarea stării de urgenţă documentele primare sunt transmise
online de către medici)
XIII. Măsuri referitoare la starea civilă în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Art. 57 – Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni
de la data încetării acestei stări, instituţiile şi autorităţile publice care, în exercitarea
competenţelor prevăzute de legislaţia specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare
civilă, în original şi/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe
actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar
local de evidenţă a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor
unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local
de evidenţă a persoanelor.
Art. 58 – (1) Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă
de 6 luni de la data încetării acestei stări, documentele primare care stau la baza
înregistrării actelor de naștere și de deces se transmit de emitenţi la serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau
prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorităţi ale statului român.
(2) În termen de cel mult 90 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1),
instituţiile, autorităţile publice şi persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri
pentru depunerea documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere
și de deces prevăzute de lege, în original, la serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă.
Art. 59 – Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni
de la data încetării acestei stări, termenul de declarare a decesului este de 3 zile
calendaristice de la încetarea din viaţă a persoanei, iar în situaţia decesului intervenit din
cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data
eliberării certificatului medical constatator al decesului.”

Extras din OUG 70/14.mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextual situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale, precum şi a altor acte normative