Furnizare aparate aer conditionat pentru obiectivul “Continuare lucrari scoala 10 Sali de clasa – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare aparate aer conditionat pentru obiectivul “Continuare lucrari scoala 10 Sali de clasa – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”
CPV: 39717200-3-Aparate de aer conditionat (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie furnizarea, montarea si punerea în functiune a 15 aparate aer conditionat cu respectarea specificatiilor din Documentatia de atribuire si Anexa, documente publicate integral pe site-ul Primariei Mizil.
Valoarea estimata fara TVA: 18000.00 RON
Conditii contract: Produsele vor fi livrate si montate în termen de maxim 60 zile de la data specificata în Ordinul de începere emis de Beneficiar.Transportul va fi efectuat de catre furnizor pâna la destinatia finala – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil din Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 116, jud. Prahova. Costul de transport, montaj si punere în functiune va fi inclus în valoarea ofertei.Prezenta achizitie este finantata integral de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL II) în perioada 2017-2020. Nu se vor percepe penalizari în cazul în care autoritatea contractanta nu onoreaza plata facturilor din cauza nerespectarii de catre finantator a angajamentului de transfer a fondurilor aferente acestei investitii catre achizitor
Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) operatorul economic ) a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii pentru care depune oferta, de minim 18.000 lei. Respectivele certificari se refera la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor men?ionate mai sus, indicând cel putin: obiectul contractului astfel încât sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii, valoarea în lei fara TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atesta îndeplinirea obligatiilor contractuale (documente de predare-primire, receptie, documente constatatoare, etc.).
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, în conditiile respectarii cerintelor minime ale documentatiei de atribuire. În condi?iile în care doua sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 03.04.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesa?i vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documenta?ii într-o pozi?ie purtând numele: Furnizare aparate aer conditionat pentru obiectivul “Continuare lucrari scoala 10 Sali de clasa – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”, conform anunt publicitar nr. xxxx [se va trece numarul pe care îl va avea anun?ul în SEAP]”, cod CPV 39717200-3 Aparate de aer conditionat (Rev. 2) pana la data de 03.04.2018.Ofertele vor include descrierea cât mai detaliata ?i precisa a produselor oferite (incluzând denumirea comerciala a produselor, producatorul, dar ?i preturi unitare care sa se încadreze în valorile mentionate în Anexa 1 ca fiind preturi unitare estimate conform bugetului proiectului, pentru încadrarea în valoarea cheltuielilor eligibile) ?i obliga?ia asumarii prevederilor prezentei documenta?ii de atribuire. Metodologia completa de depunere a ofertei este disponibila pe site-ul mentionat, in Documentatia de atribuire la capitolul 2.8 – Modul de depunere a ofertei

Caiet de sarcini aparate aer conditionat TD

Anexa CS Aparate aer conditionat TD