Furnizare echipamente IT pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa profilului cumparatorului: https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare echipamente IT pentru proiectul“MIZIL START UP PLUS”
CPV: 30236000-2 – Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie furnizare următoarelor produse: – Laptop – 17 bucăţi; – Tabletă – 2 bucăţi, – Imprimantă multifuncţională color de mare capacitate – 1bucată; – Imprimantă laser monocrom – 2 bucăţi; Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Cerinţe minime echipamente IT pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS”, ce face parte integrantă din Documentaţia de atribuire, ambele publicate pe site-ul Primariei Mizil la adresa https://www.primaria-mizil.ro/ .
Valoarea estimata fara TVA: 45400
Conditii contract: Produsele vor fi livrate, în concordanță cu termenele de realizare a activităților proiectului, asa cum se menţionează în Documentaţia de atribuire la capitolul 3.3 Termene de livrare. Conditiile de livrare sunt de asemenea detaliate in documentatie, capitolul 3.4 Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) operatorul economic ) a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii pentru care depune oferta, în valoare cumulată la nivel de maxim două contracte, de minim 45.400 lei. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor menționate mai sus, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.).
Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime ale documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 26.03.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Echipamente IT pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev. 2).Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare care să se încadreze în valorile menţionate în Anexa 1 ca fiind preţuri unitare estimate conform bugetului proiectului, pentru încadrarea în valoarea cheltuielilor eligibile) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Metodologia completa de depunere a ofertei este disponibila pe site-ul mentionat, in Documentatia de atribuire la capitolul 5 – Modul de depunere a ofertei.

Documentatie atribuire materiale echipamente IT MSUP v. 02

Anexa documentatie atribuire echipamente IT v. 02

Având în vedere aprobarea referatului nr.17390/21.03.2018, s-a publicat anunţul publicitar nr. 162362/21.03.2018. În urma anunţului s-au primit 3 oferte: o ofertă care nu s-a incadrat în termenul limită de depunere, o ofertă care nu a respectat specificaţiile tehnice din documetaţie si o oferta cu o valoare a ofertata cu mult peste valoarea estimată. Drept urmare, anuntul publicitar va fi anulat, urmând a se publica un nou anunt publicitar.