Furnizare echipamente IT pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”

ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare echipamente IT pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”
CPV: 30236000-2 – Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse: 1.Laptop – 20 buc 2.Tabletă – 2 buc 3.Imprimantă multifuncţională color de mare capacitate- 1 buc 4.Imprimantă laser monocrom – 5 buc Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Cerinţe minime echipamente IT pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS”, ce face parte integrantă Documentatia de atribuire, ambele publicate pe site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro/ .
Valoarea estimata fara TVA: 53500
Conditii contract: Produsele vor fi livrate în termen de 10 zile de la semnarea contractului. Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului. Costul transportului materialelor va fi inclus în valoarea ofertei. Produsele vor fi ambalate pentru transportul în condiţii optime, pentru evitarea deteriorării pe timpul transportului. Recepţia se face la sediul beneficiarului pe bază de proces – verbal de recepţie. Recepţia include atât recepţia produselor cu verificarea respectării cerinţelor tehnice conform prezebtei documentaţii cât şi verificarea şi recepţia documentelor. Nerespectarea cerinţelor tehnice şi a documentaţiei solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decât cel prezentat în propunerea tehnică se sancţionează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare. Furnizorul va trebui să prezinte următoarele documente la livrare : •aviz de însoţire de mărfii; •certificat de garanţie; •certificatul de calitate. Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) operatorul economic ) a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii pentru care depune oferta, în valoare cumulată la nivel de maxim două contracte, de minim 53.000 lei. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor menționate mai sus, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.).
Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime ale documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 14.03.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Echipamente IT pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev. 2).Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare care să se încadreze în valorile menţionate în Anexa 1 ca fiind preţuri unitare estimate conform bugetului proiectului, pentru încadrarea în valoarea cheltuielilor eligibile) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Metodologia completa de depunere a ofertei este disponibila pe site-ul mentionat, in Documentatia de atribuire la capitolul 5 – Modul de depunere a ofertei

Documentatie atribuire echipamente IT v. 01

Anexa documentatie atribuire echipamente IT v. 01

Clarificare 1

În urma publicării anunţului publicitar nr.159224, s-au primit oferte neconforme din punct de vedere al specificaţiilor tehnice cerute, oferte conforme dar fără transmiterea documentelor aferente experienţei similare şi oferte care au depăşit valoarea estimată a contractului. Drept urmare anunţul se anulează, urmând a fi reluat.