Furnizare materiale publicitare pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare materiale publicitare pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”
CPV: 22462000-6 – Materiale publicitare (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie crearea, producţia şi livrarea materialelor publicitare necesare realizării proiectului, conform următoarelor etape: 1.Dezvoltare concept grafic, după cum urmează: creaţie logo,stabilire elemente reprezentative, culori, grafică banner, roll-up, grafică afişe, pliante şi flyere, grafică mape , grafică agende, grafică bloc notes, grafică personalizare pixuri, genţi, acumulatoare, grafică trofee, medalii, diploma.Prezentarea conceptului grafic se va prezenta în maxim 4 zile lucrătoare de la contractare. După primirea machetelor, achizitorul va da „bun de tipar”în maxim 2 zile lucrătoare. Dezvoltarea conceptului grafic trebuie să se realizeze cu respectarea regulilor din “Manualul de identitate vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România” (versiunea în vigoare la data realizării materialelor). 2.Realizarea materialelor publicitare: Roll-up indoor – 9 buc,Banner exterior 5 buc, Afiş eveniment informare-40 buc, Afiş informaţii proiect 130 buc, Pliant 1.000 buc, Flyer 1.000 buc, Mapă 450 buc, Pix 500 buc, Agendă 350 buc, Bloc notes 350 buc, Geantă suport documente 350 buc, Stick USB 16GB- 350 buc,Trofeu -36 buc, Medalie 136 buc,Diplomă 310 buc Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Descriere materiale publicitare pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS”, documentaţie încarcată pe site-ul Primariei Mizil.
Valoarea estimata fara TVA: 37000
Conditii contract: Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului. Costul transportului materialelor va fi inclus în valoarea ofertei. Produsele vor fi ambalate pentru transportul în condiţii optime, pentru evitarea deteriorării pe timpul transportului. Pachetele cu materiale publicitare von fi etichetate astfel încât să faciliteze identificarea conţinutului, inclusiv cantitatea. Recepţia se face la sediul beneficiarului pe bază de proces – verbal de recepţie. Recepţia include atât recepţia produselor cu verificarea respectării cerinţelor tehnice conform prezebtei documentaţii cât şi verificarea şi recepţia documentelor. Nerespectarea cerinţelor tehnice şi a documentaţiei solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decât cel prezentat în propunerea tehnică se sancţionează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare. Furnizorul va trebui să prezinte următoarele documente la livrare : •aviz de însoţire de mărfii; •certificatul de calitate.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat, în mod corespunzător, materiale publicitare pentru proiecte derulate cu finanţare europeană, care respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor menționate mai sus, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.), precum și documente din care să reiasă că respectivele produse respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală, dacă în contract nu se menţionează această cerinţă.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime ale documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 13.03.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Materiale publicitare pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 22462000-6 Materiale publicitare. Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a activităților și produselor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 13.03.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite:prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa similară. Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentela care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil.

Documentatie atribuire materiale publicitare MSUP v. 02

Anexa documentatie atribuire materiale publicitare v.01

Clarificare 1 materiale promovare

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în urma anunţului publicitar nr. 158890 în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului Furnizare materiale publicitare pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS” , având ca şi criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut în conditiile respectarii cerintelor minime ale documentatiei de atribuire, oferta declarată câştigătoare este oferta firmei Nosce Group S.R.L, cu o valoare ofertată de 31.715,80 lei.