Furnizare mobilier pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS”

ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare mobilier pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS”
CPV: 39100000-3-Mobilier (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului consta in furnizarea a 2 seturi de mobilier, fiecare set continand: 1 birou, 1 corp mobil cu 4 rafturi, 1 scaun birou directorial, 1 scaun birou vizitator, 1 dulap inalt cu 2 usi, 1 dulap ingust cu 2 usi, 1 dulap mediu cu 2 usi sticla, 1 etajera cu 4 usi pline si 2 usi sticla, 1 etajera lata cu 4 polite, 1 etajera ingusta cu 4 polite, 1 etajera medie, 1 cuier. Produsele vor avea caracteristicile minime mentionate în Anexa „Cerinte minime mobilier pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS””, ce face parte integranta din Documentatia de atribuire publicata pe site-ul Primariei Orasului Mizil www.primaria-mizil.ro.
Valoarea estimata fara TVA: 7000.00 RON
Conditii contract: Produsele vor fi livrate in termen de 10 zile de la semnarea contractului. Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului. Costul transportului produselor va fi inclus în valoarea ofertei. Produsele vor fi ambalate pentru transportul în conditii optime, pentru evitarea deteriorarii pe timpul transportului. Receptia se face la sediul beneficiarului pe baza de proces – verbal de recepţie. Receptia include atat receptia produselor cu verificarea respectarii cerintelor tehnice conform prezentei documentatii, cat si verificarea si receptia documentelor. Nerespectarea cerintelor tehnice si a documentatiei solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decat cel prezentat in propunerea tehnică se sanctioneaza in conformitate cu prevederile contractului de furnizare. Furnizorul va trebui sa prezinte urmatoarele documente la livrare: aviz de insotire a marfii, certificat de garantie, certificat de calitate. Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) operatorul economic a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii pentru care depune oferta (mobilier pentru birouri), in valoare de minim 7.000 lei. Respectivele certificari se refera la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor mentionate mai sus, indicand cel putin: obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii, valoarea in lei fara TVA, perioada in care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atesta indeplinirea obligatiilor contractuale (documente de predare-primire, receptie, documente constatatoare, etc.).
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate, exclusiv TVA, exprimate in lei. Preturile sunt ferme si nu pot fi modificate. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 15.03.2018
Informatii suplimentare: In realizarea ofertei, operatorii economici vor respecta prevederile DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, PUBLICATA DE SITE-UL PRIMARIEI ORASULUI MIZIL (www.primaria-mizil.ro), in aceasta documentatie fiind precizata metodologia completa de depunere a ofertei (capitolul 5). Operatorii economici interesati vor publica in catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor, într-o poziție purtând numele: „Mobilier pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunt publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 39100000-3 Mobilier (Rev. 2). Ofertele vor include descrierea cat mai detaliata si precisa a produselor oferite pe un set si obligatia asumarii prevederilor documentatiei de atribuire. Oferta publicata in SEAP se va face in LEI/SET si nu va depasi valoarea estimata de 3.500 lei/set, conform cererii de finantare, pentru a evita neeligibilitatea partiala a sumei.

Documentatie atribuire mobilier MSUP

Anexa documentatie mobilier

Clarificare mobilier 1

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în urma anunţului publicitar nr. 159476 în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului Furnizare mobilier pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS” , având ca şi criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut în conditiile respectarii cerintelor minime ale documentatiei de atribuire, oferta declarată câştigătoare este oferta firmei SC MOBILCONF ADRIANA S.R.L, cu o valoare ofertată de 2911 lei.