H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Având în vedere:
– expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.957/24.02.2021;
– avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.932/24.02.2021;
– adresa nr. 16.871/23.02.2021a D-lui. Administrator public prin care precizează că în cadrul ședinței Comisiei orășenești pentru transport și siguranța circulației rutiere din data de 11.02.2021 s-au stabilit instituirea unor restricții în oraș și unele măsuri în ceea ce privește circulația rutieră în orașul Mizil pe care le propune spre aprobarea Consiliului Local;
– avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
– Prevederile O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile pubice, republicată, cu modificările ulterioare;
– Adresa nr. 238931/23.02.2021 a Poliției Orașului Mizil, Formațiunea Rutieră prin care acordă aviz favorabil pentru instituirea sensurilor unice discutate în Comisia Orășenească pentru transport și siguranța circulației rutiere;
– Adresa nr. 238930/23.02.2021 a Poliției Orașului Mizil, Formațiunea Rutieră prin care acordă aviz favorabil pentru amenajarea trecerilor de pietoni discutate în Comisia Orășenească pentru transport și siguranța circulației rutiere
În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborată cu alin.7, lit.m), respectiv art. 139, alin 1 și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă prezenta:
H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aprobă măsuri de circulație în orașul Mizil, după cum urmează:
– înființare Trecere pietoni (semnalizare corespunzătoare) – intersecție str. 24 Ianuarie cu str. Spitalului;
– înființare Trecere pietoni (semnalizare corespunzătoare) – str. Eroilor – în punctul „la fântână”;
– montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător) pe str. Mihail Kogălniceanu (zona intersecției cu str.Teilor);
– montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător) pe str. Teilor;
– montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător) pe str. Tohani intersecție cu străduța de legătură cu str. Mihail Kogălniceanu;
– montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător) pe str. Fefelei – intrarea în oraș dinspre Gura – Vadului;
– montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător) pe str. 24 Ianuarie;
– montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător) – pe str. Nicolae Bălcescu – zona bl.45;
– instituirea de „SENS UNIC” pe strada Nicolae Bălcescu ( sens – porțiunea de la magazinul Bulete – până la intersecția cu strada Alba Iulia);
– instituirea de „SENS UNIC” pe strada Alba Iulia, (porțiunea de la intesecția cu strada Nicolae Bălcescu până la intersectia cu str. Mihai Bravu);
– instituirea de „SENS UNIC” pe strada I.L. Caragiale (sens de la intersecția cu strada Alba Iulia, până la str. Uzinei (sediul Electrica).
– instituirea de „SENS UNIC” pe str. Uzinei (sens – intersecția cu str. I.L. Caragiale până la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu)
– instituirea de „SENS UNIC” pe strada Cuza – Vodă (sens de la intersecția cu str. Victoriei până la str. Nicolae Bălcescu.
– instituirea de „SENS UNIC” pe strada Tudor Vladimirescu (porțiunea dintre str. 24 Ianuarie pâna la intersecția cu str. Blajului cu intrare din str.24 Ianuarie);

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Mizil prin compartimentele specializate și Servciul Public de Gospodărire Comunală Mizil.
Art.3. Prezenta hotarăre va fi comunicată prin intermediul Secretarului general al orașului, în termenul prevăzut de lege, Comisiei orașenești pentru Transport si Siguranta Circulatiei Rutiere, Poliției Naționale Mizil – Formațiunea Rutieră, Serviciului public de Gospodărire Comunală Mizil, precum și Instituției Prefectului județului Prahova, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Orașului Mizil şi postare pe pagina de internet „
www.primaria-mizil.ro„.