HOTĂRÂRE privind rezilierea contractelor de închiriere având ca obiect construcţiile cu caracter provizoriu-garaj din zona Teilor

Art.1. Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere având ca obiect construcţiile cu caracter provizoriu – garaj din zona Teilor.

Art.2. După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la somarea titularilor contractelor de închiriere să demoleze construcţiile provizorii – garaj în regim de urgenţă (72 ore), în caz contrar urmând a se proceda la demolarea forţată a acestor construcţii cu obligarea plăţii cheltuielilor de demolare pentru cetăţenii aflaţi în această situaţie.

Art.3. Titularii dreptului de proprietate asupra construcţiilor provizorii –garaje ce vor fi supuse demolării pot solicita atribuirea în condiţiile legii a unei alte suprafeţe de teren pe noul amplasament – platformă garaje, prevazută în proiect.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Biroul Urbanism, Biroul Patrimoniu şi Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Orasului Mizil.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Mizil, publicarea în cele două ziare locale şi pe site-ul Primăriei Orasului Mizil.

Click pentru a citi online HOTĂRÂREA