Întocmire documentație ”As built” pentru obiectivul ”Constructie 10 sali de clasa la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”

”As built”

Denumire contract:
Întocmire documentație ”As built” pentru obiectivul ”Constructie 10 sali de clasa la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”

Data limita depunere oferta: 19.10.2018 16:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Cod si denumire CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Valoare estimata: 25.000,00 RON

Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie întomirea documentației ”As built” pentru obiectivul ”Constructie 10 sali de clasa la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”. Documentația va fi inclusă în Cartea Tehnică a construcției, necesară în vederea organizării recepției la terminarea lucrărilor. Documentația va include documentația inițială cu toate modificările din timpul execuției pentru arhitectură, instalații electrice, instalații apă/canal și instalații termice, precum și documentația pentru obținerea autorizației de funcționare (inclusiv ISU) și documentația pentru instalația de detecție semnalizare, alertare în caz de incendiu. Documentația va fi semnată de specialiști (proiectanți, arhitect, etc.), conform prevederilor legale în vigoare și va include și referatele pe toate specialitățile, întocmite de verificatori atestați.

Conditii referitoare la contract:
Contractul va include o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor. Termen de realizare: maxim 20 zile de la semnarea contractului. Documentatiile vor fi livrate in 3 exemplare tiparite si un exemplar electronic (format editabil si format scan). Plata se va face in maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire a documentației.

Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie sa faca dovada executarii, in ultimii 3 ani, a serviciilor de proiectare constructii civile, la nivelul a minim 1 contract. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea acestor cerințe (copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare, etc.) vor fi transmise, la solicitarea autorității contractante, in cel mult doua zile de la inițierea achiziției din catalog, prin e-mail (pe adresele proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com).

Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii condițiilor de participare din prezentul anunț și asumării prestării tuturor serviciilor incluse în descrierea contractului.

Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul SEAP ofertele pentru prestare serviciilor ce fac obiectul prezentului anunț, într-o poziție purtând numele: ”Întocmire documentație ”As built” pentru obiectivul ”Constructie 10 sali de clasa la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”, anunt XXXX”, cod 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării cerintelor din prezentul anunt. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 19.10.2018, ora 16.00. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul prin e-mail (proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă; prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com documentele care demonstrează îndeplinirea cerinţelor de la conditii de participare (experienta similara). Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele de experienta.

”As built”