Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

PROGRAM APLICAT în Şcoala Generală nr.2 (Sf. Nicolae)

OBIECTIVELE PROIECTULUI

– prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin menţinerea/reintegrarea în educaţie a elevilor ce prezintă risc de părăsire timpurie a şcolii în vederea includerii lor viitoare pe o piaţă a muncii moderne şi flexibile;
– prevenirea abandonului şcolar prin integrarea unui nr de 60 de elevi din clasele I – IV, cu risc de abandon şcolar, în sistemul „şcoală după şcoală”, prin furnizarea activităţilor de educaţie remedială (detectarea lacunelor de pregărire, ore de recuperare), unui număr de 60 de elevi din clasele V – VIII, ce reprezintă risc de părăsire timpurie a şcolii, prin asigurarea de forme în domeniul dezvoltării personale, unui număr de 120 de părinţi/ tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

– activităţi de management – crearea unui comitet de managenent, formarea echipei de implementare, activităţi de evaluare, activităţi de coordonare;
– campanie de promovare a proiectului – se va face prin postarea pe web site-urilor partenerilor a informaţiilor cu privire la proiect;
– achiziţii: echipamente pentru dotarea sediului de management, mobilier necesar spaţiilor de desfăşurare a activităţii şcoală după şcoală, camere amenajate (zugrăvit, reparaţii, utilităţi) şi dotate cu mobilier, recghizite, material didactic, materiale educaţionale, programe specifice (internet bank accounting, programe legislativem servicii telefonice, etc..), subcontractarea firmei de amenjare a spaţiilor de desfăşurare a activităţii şcoală după şcoală, subcontractarea firmei de realizare a materialelor promoţionale necesare promovării proiectului, subcontractarea unei firme de catering, subcontractare firmă audit.

Prin realizarea obiectivului său general, respectiv prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, proiectul ”Educaţia: cale spre o viaţă mai bună” va contribui la realizarea obiectivului „Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie” prin Strategia post aderare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2007 – 2013.

Detalii cu privire la achiziţii se pot afla de la persoana de contact Aldea Viorel, telefon 0723264201.