Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil

ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
Anunt Denumire contract: Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil
Data limita depunere oferta: 06.02.2020 23:59
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Cod si denumire CPV: 45233222-1 – Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
Valoare estimata: 269.920,86 RON
Descriere contract:
Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase conform caiet de sarcini anexat, astfel: – montarea pe toata suprafaţa a unui geocompozit antifisură în vederea împiedicării transmiterii fisurilor de la dala existentă de beton la straturile asfaltice nou executate; – turnarea unui strat de reprofilare din BADPC 22,4 CM în grosime de 4 cm pentru preluarea denivelărilor existente la suprafata dalei de beton; – curăţarea şi amorsarea suprafeţelor pentru aşternerea straturilor asfaltice; – aşternerea covorului asfaltic- stratul de uzură din BAPC 16, în grosime de minim 4 cm; – ridicarea la cotă a caminelor peste care s-a turnat covorul asfaltic, daca este cazul. Suprafaţa platformei este de 4.232 mp.
Conditii referitoare la contract:
Termen execuţie lucrări: 14 zile de la emiterea ordinului de începere.OP in maxim 30 de zile de la PV recepţie lucrări. Garanţie minimă lucrare: 2 ani. Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au executat lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului cu o valoare totală cumulată, fără TVA, la nivelul unui contract,mai mare sau cel puțin egală cu 260.000 lei .
Criterii de atribuire:
preţul cel mai scăzut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a lucrărilor și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 06.02.2020. Alături de oferta se vor incarca in SEAP si formularele anexate caietului de sarcini(F1,F2,F3,C6,C7,C8,C9). De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa similară.Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări.

Plan situaţie

formulare

Caiet de sarcini

raspuns solicitare clarificari

ANULARE ANUNT PUBLICITAR