CENTRUL DE VACCINARE MIZIL

Date contact 0753.456.902

H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021; Având în vedere: – expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.957/24.02.2021; – avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.932/24.02.2021; – adresa nr. 16.871/23.02.2021a D-lui. Administrator public prin care precizează că în cadrul ședinței Comisiei orășenești pentru transport și

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 25.02.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 35/2021 privind prelungirea

Autorizarea constituirii „ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII „SPP 2+3/CV1 TOHANEANCA-BUDUREASCA””

ORDIN 491 Nr. 491 din 02.02.2021

Chestionar Strategiei de Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027

În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027, Orașul Mizil derulează între 04.02.2021 și 14.02.2021 un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității locale. Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările din chestionarul următor, va influenţa deciziile cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în

COMUNICAT DE PRESĂ AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020

BILANT ACTIVITATE 2020 AVP BIROU PLOIESTI Instituţia Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condițiile legii și are ca scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog. Constituţia obligă

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 28.01.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 3/2021 privind prelungirea

HIDRO PRAHOVA: oprire apa 22.01.2021

22.01.2021 Mizil, Conduratu,Cireşanu şi Satu Nou Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunţă că în data de 22 ianuarie 2021, între orele 10.00 – 12.00, există riscul opririi distribuţiei apei potabile în oraşul Mizil, precum şi în localităţile Conduratu, Cireşanu şi Satu Nou, ca urmare a efectuării unor lucrări în Staţia de apă, respectiv montarea şi înlocuirea

ANUNȚ DE VÂNZARE A UNOR BUNURI ALE SOCIETĂȚII DEBITOARE S.C. TRANDA PRODAUTO S.R.L., în faliment/ in bankrupcy/ en faillite, J29/810/2012, CUI 30237093

Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SANISLAV AURELIA, cu sediul in București, str. N. C. Starostescu nr.10, et.2, ap.5, sector 1, cod poștal 011877, Nr. Reg. U.N.P.I.R. RFOI-4285, Nr. Atestat U.N.P.I.R. 1B4285; C.I.F. 24750778, telefon 0736.273.810, e-mail corespondentadcv@gmail.com prin reprezentant legal Sanislav Aurelia, (Șef Birou Juridic Cabinet Cons. Jur. Vlăsceanu Dan), Sediul pentru comunicarea actelor de

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinare din data de 08.01.2021

Primarul oraşului Mizil; Având în vedere prevederile art.133, alin. (2) și art.134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta: D I S P O Z I Ţ I E: Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 08.01.2021, orele 10,00, care se va desfasura prin intermediul platformei