PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2020

Primarul Oraşului Mizil prin expunerea de motive nr. 16.638/21.02.2020 și ;
Văzând:
– raportul de specialitate nr. 16.449/19.02.2020 al Direcției economice prin care solicită aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al Orasului Mizil pe anul 2020;
 prevederile Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Scrisoarea MFP nr. 472003/08.01.2020 privind metodologia de întocmire a bugetului pe anul 2020,Scrisoarea MFP nr.472150/06.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a smelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale;
 Decizia Directorului General nr. 3173/2020, Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.14/20.02.2020 privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată si completată ;
În temeiul art. 129, alin.(2),lit.b) coroborat cu alin (4), lit.a) și art.139, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun spre discuţia şi aprobarea Consiliului Local al oraşului Mizil prezentul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Mizil, pe anul 2020, conform anexelor 1, și 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 3 parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.3. Se aprobă lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabile, conform anexei nr. 3.1 parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.4. Se aprobă bugetul instituțiilor și activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.5. Se aprobă numărul de personal permanent și temporar precum și fondul salariilor de bază pe fiecare instituție publică, conform anexei nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei Oraşului Mizil și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.