Proiect „Şcoala pentru toţi”

    ANUNȚ SELECŢIE PARTENERI

Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţâmântul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie, Obiective specifice 6.2 Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii romă şi a celor din mediul rural, 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio-economic, 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională, 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive., apelul „Şcoala pentru toţi”.

    Mai multe informații aici:

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI U.A.T. MIZIL
Anexa 1 – Declarație pe propria raspundere eligibilitate
Anexa 2 – Fișa de partener
Anexa 3 – Declarație ACTIVITĂȚI-DOMENII
Anexa 4 – Declarație angajament CONTRIBUȚIE
Clarificări 17.10.2016
CORRIGENDUM NR.1f

Mizil, 25.10.2016

Rezultatele selecţiei partenerilor pentru proiect POCU, Axa Prioritară 6,
Prioritatea de investiţii 10i, Obiectiv specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apelul „Şcoala pentru toţi”

În urma derulării procedurii de selecţie parteneri în vedere dezvoltării unui proiect în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiţii 10i, Obiectiv specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apelul „Şcoala pentru toţi”, Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Mizil a selectat următoarele entităţi:

Ofertant | Punctaj
FUNDAŢIA PESTALOZZI | 85
Asociaţia Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare | 65
Asociaţia E-Romnja | 60
ASOCIAŢIA DIABETICILOR DIN PRAHOVA | 10