Proiectare și execuție lucrări de racordare la sistemul de alimentare cu energie electrică a obiectivului ”10 săli de clasă la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”

Denumire contract:
Proiectare și execuție lucrări de racordare la sistemul de alimentare cu energie electrică a obiectivului ”10 săli de clasă la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”

Data limita depunere oferta:
22.10.2018 16:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45311200-2 – Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)

Valoare estimata: 35.000,00 RON

Descriere contract:
Realizarea contractului presupune: proiectarea instalației de racordare de la tabloul electric principal al clădirii la punctul de transformare al SDEE Muntenia Nord, conform ATR 301018109873 (anexat) și al fișei de soluție aferentă; execuție lucrări conform proiect; realizarea punerii în funcțiune aracordului/alimentării; plata taxelor aferente (taxa de racordare și alte taxe privind punerea în funcțiune). Operatorul economic își asumă obligația de respectare a tuturor prevederilor legale în vigoare. În descrierea ofertei se va include defalcarea prețului pe proiectare și execuție lucrări de racordare.

Conditii referitoare la contract:
Termen de realizare: maxim 20 zile de la semnarea contractului. Plata se va face in maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisă după realizarea punerii în funcțiune a lucrării.

Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie sa faca dovada că dispun de personal atestat C1A și C2A de către Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea acestor cerințe (copii atestate), precum și disponibilitatea personalului (contracte de muncă cu ofertantul sau declarații de disponibilitate, etc.) vor fi transmise, la solicitarea autorității contractante, in cel mult doua zile de la inițierea achiziției din catalog, prin e-mail (pe adresele proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com).

Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii condițiilor de participare din prezentul anunț și asumării prestării tuturor serviciilor incluse în descrierea contractului.

Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul SEAP ofertele pentru prestare serviciilor ce fac obiectul prezentului anunț, într-o poziție purtând numele: ”Proiectare și execuție lucrări de racordare la sistemul de alimentare cu energie electrică a obiectivului ”10 săli de clasă la Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”, anunt XXXX”, cod 45311200-2 Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor/lucrărilor oferite și obligația asumării cerintelor din prezentul anunt. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 22.10.2018, ora 16.00. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul prin e-mail (proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă; prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com documentele care demonstrează îndeplinirea cerinţelor de la conditii de participare (atestate personal, documente suport). Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele de experienta.

ATR Liceu Tase Dumitrescu