Regulamentul de organizare și funcționare al talciocului Mizil

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea activităţii de talcioc în Oraşul Mizil

Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.06.2018;
Având în vedere :
– adresa nr. 24.345/20.06.2018 a D-nei Tănase Loredana, Secretarul Orașului Mizil, prin care propune inițierea unui proiect de hotăâre privind mutarea talciocului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al talciocului;
– cererea nr. 18.854/11.04.2018 prin care s-a solicitat mutarea talciocului din Oborul orașului Mizil, într-o zonă centrală ;
– discuțiile purtate în ședința din data de 23.05.2018 prin care s-a propus ca talciocul să se mute într-o altă zonă decât cea centrală ;
În temeiul Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă mutarea activităţii de talcioc din incinta Oborului orașului Mizil în str. Erou Radu Nicolae, la intrarea în incinta Stadionului Orășenesc Mizil, conform schiței anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al talciocului Mizil, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Administratorului Oborului din cadrul aparatului de specialitate al Oraşului Mizil, Poliţiei Naţionale Mizil, Poliţiei Locale Mizil, Detaşamentului de Jandarmi Mizil şi va fi adusa la cunoştinţa publică prin afişare publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier SECRETAR,
Bălănescu Cristian jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.06.2018
Nr. 92
7. ex/Tehnored. PV
La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie