Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil


HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința extraordinară din data de 28.06.2018:
Având în vedere:
– adresa nr. 905/26.06.2018 a Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, înregistrată la registratura Consiliului Local al Orașului Mizil sub nr. 59/26.06.2018 prin care prezintă spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil;
În conformitate cu prevederile:
art.1 si art. 3 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale modificata si completata de Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 63/2010, aprobata prin legea nr. 13/2010;
 Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180 din 11.04.2002 cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art.36, alin (2), lit. c), alin. (5), lit. b), al art. 45, alin. (3) şi art. 115 din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare si functionare a spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Orașului Mizil, Serviciul Public de Gospodărie Comunală și Poliția LocalăMizil.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, Poliției Locale Mizil și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la punctele de afișaj din oraș și pe site-ul www.primaria-mizil.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier SECRETAR,
Bălănescu Cristian jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.06.2018
Nr. 95
7 ex/Tehnored. PV
La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie