S.P.C.G. – Concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A.

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil organizează concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A.

Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă ȋn domeniul economic sau tehnic;
b) cel putin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, dovedita cu copie dupa carnetul de munca sau adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata care sa ateste vechimea specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
c) cunostinte operare pe calculator.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:
– 01 iulie 2021, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 01 iulie 2021, ora 16.00: selecția dosarelor;
– 12 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
– 15 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Locul de desfăşurare al concursului: Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 136, oraş Mizil, judetul Prahova.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
7. curriculum vitae.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 136, oraş Mizil, judetul Prahova, telefon 0244-253048.

Bibliografie 2