Servicii de audit financiar pentru proiectul Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Servicii de audit financiar pentru proiectul Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal
Data limita depunere oferta:
26.06.2019 00:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:Servicii
Cod si denumire CPV:79212100-4 – Servicii de auditare financiara (Rev.2)
Valoare estimata:25.000,00 RON
Descriere contract:
Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Mizil este beneficiar al unui Contract de Finanţare pentru proiectul “ Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, finanţat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de audit financiar aferente proiectului ”Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal”. Această activitate presupune realizarea rapoartelor de audit aferente cererilor de rambursare ale proiectului.
Conditii referitoare la contract:
Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar durează pe toată durata de implementare a proiectului. Plata serviciilor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare. Plata pentru serviciile de audit pentru cererile de rambursare intermediare se va face în concordanță cu gradul de realizare a proiectului în perioada de referință, calculat ca proporția pe care o reprezintă valoarea cererii de rambursare în valoarea totală cheltuielilor eligibile. Valoarea serviciilor de audit pentru cererea de rambursare finală va reprezenta diferența între valorile facturate până 100% din valoarea contractului de servicii de audit.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat, în mod corespunzător servicii de audit financiar pentru proiecte derulate cu finanţare europeană. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de prestare servicii de audit financiar, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.). Personal minim solicitat: un auditor financiar autorizat Cerinţe minime: – să deţină carnet de membru CAFR vizat, cu menţiunea „activ” pentru anul respectiv – se va prezenta în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, – să fie înscris în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Audiorilor financiari din România înregistrată fiscal în România; – să deţină Certificat de atestare fiscală a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR – se va prezenta în copie cu menţiunea „conform cu originalul”; – declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie conform art. 3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016
Criterii de atribuire:pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru informatii suplimentare (eventualele solicitari de clarificari), va rugam accesati site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro/ Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele Servicii de audit financiar pentru proiectul ”Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal”, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
Servicii de audit financiar pentru proiectul
Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal
Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)
Întocmită Avizată

Clarificare 1 in format PDF