Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: ANUNT
Denumire contract:
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal
Data limita depunere oferta:
07.06.2019 00:00
Tip anunt:Cumparari directe
Tip contract:Servicii
Cod si denumire CPV:79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)
Valoare estimata:5190 RON
Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de informare şi publicitate, astfel:
1. Dezvoltare concept grafic, după cum urmează: – stabilire elemente reprezentative, culori -grafică panouri, afiş şi autocolante. Prezentarea conceptului grafic se va prezenta în maxim 4 zile lucrătoare de la contractare. După primirea machetelor, achizitorul va da „bun de tipar” după avizul pozitiv al organismuuil intermediar POR. Dezvoltarea conceptului grafic trebuie să se realizeze cu respectarea regulilor din „Manualul de identitate vizuală pentru pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020” (versiunea în vigoare la data realizării materialelor). 2.Realizarea materialelor publicitare: 1.Panou temporar 1 buc. 2.Placă permanentă 1buc. 3.Autocolante buc. 6, 4.Publicare anunţuri presă: unul de început, unul de final 2 buc.Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal, ce face parte integrantă din această documentație. Beneficiarii finanțărilor POR au obligaţia să transmită către organismul intermediar pentru avizare toate materialele de informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora. Derularea contractului este condiţionată de avizul pozitiv al serviciilor ce fac obiectul contractului. Din punct de vedere tehnic sunt acceptate numai produsele care îndeplinesc caracteristicile minime impuse prin anexa la documentaţia de atribuire.
Conditii referitoare la contract:
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat, în mod corespunzător, materiale publicitare pentru proiecte derulate cu finanţare europeană, care respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor menționate mai sus, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.), precum și documente din care să reiasă că respectivele produse respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală, dacă în contract nu se menţionează această cerinţă.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Cresterea eficienţei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.
Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 07.06.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.com ) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP.
Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.
În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite:
– prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă,
– prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa similară.
Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentela care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil.
În cazul în care în cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire se regăsesc definite specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse; aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune de “sau echivalent”.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul
Cresterea eficienţei energetice la Spitalul
Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –
Pavilionul principal