Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 Punct(e) de contact: Alina Ranceanu
Anunt
Denumire contract:Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil
Data limita depunere oferta:07.10.2019 00:00
Tip anunt:Cumparari directe
Tip contract:Servicii
Cod si denumire CPV:79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)
Valoare estimata:29.000,00 RON
Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de informare şi publicitate, astfel:
1. Dezvoltare concept grafic, după cum urmează: – stabilire elemente reprezentative, culori – grafică panouri, afiş şi autocolante Prezentarea conceptului grafic se va prezenta în maxim 4 zile lucrătoare de la contractare. După primirea machetelor, achizitorul va da „bun de tipar”în maxim 2 zile lucrătoare Dezvoltarea conceptului grafic trebuie să se realizeze cu respectarea regulilor din „Manualul de identitate vizuală pentru pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020” (versiunea în vigoare la data realizării materialelor).
2. Realizarea materialelor publicitare:
1. Anunţ de debut 1 buc.
2.Anunţ de finalizare 1 buc.
3.Panou temporar 1 buc.
4.Placă permanentă 1 buc.
5.Autocolante 10 Buc.
Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”, ce face parte integrantă din această documentație.
Conditii referitoare la contract: Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat, în mod corespunzător, materiale publicitare pentru proiecte derulate cu finanţare europeană, care respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea produselor menționate mai sus, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.), precum și documente din care să reiasă că respectivele produse respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală, dacă în contract nu se menţionează această cerinţă.
Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut
Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 07.10.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.com ) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP.Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul
Reabilitarea, modernizarea, extinderea si
dotarea Liceului Tehnologic ”Tase
Dumitrescu” Mizil