Servicii de proiectare – faza SF – pentru modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile

Denumire contract:
Servicii de proiectare – faza SF – pentru modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile

Data limita depunere oferta:
30.07.2018 16:00
Tip anunt:
Cumparari directe Tip contract:
Servicii Cod si denumire CPV:
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) Valoare estimata:
15.000,00 – 20.000,00 RON
Descriere contract:
Obiectiv investitii: modernizarea strazi balastate: str. Grivitei (lungime 260 m), str. Tepes Voda (764 m), str. Visinului (lungime 412 m), str. Zorile (lungime 554 m). Lungime totala 1990 m.
Obiectul contractului il constituie elaborarea: expertiza tehnica, studii de teren (studiu topografic vizat OCPI si studiu geotehnic verificat cerinta Af), studiu de fezabilitate, documentatii pentru obtinere Certificat de urbanism si pentru obtinere avize solicitate prin Certificatul de urbanism, transmiterea de clarificari solicitate de finantator (daca este cazul).
Documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentatia va deveni parte integranta din proiectul ce va fi depus pentru finantare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. In acest context este necesara colaborarea stransa cu consultantul desemnat pentru realizarea cererii de finantare pentru ajustarea documentelor in vederea cresterii sanselor de aprobare a proiectului.

Conditii referitoare la contract:
Contractul va include o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor.
Termen de realizare: maxim 25.08.2018, cu termene intermediare pentru a facilita elaborarea cererii de finantare. Termenele pot fi ajustate in conditiile in care termenul de depunere a proiectului se va decala.
Documentatiile vor fi livrate in 3 exemplare tiparite si un exemplar electronic (format editabil si format scan).
Plata se va face in 2 transe: 50% după aprobarea studiului de fezabilitate de către Consiliul Local al Oraşului Mizil şi 50% după primirea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 sau primirea din partea Autoritătii de Management a Programului Operaţional Regional a deciziei de respingere, în cazul în care în motivaţia respingerii nu sunt incluse aspecte ce ţin de calitatea documentelor întocmite de proiectant.

Conditii de participare:
Pentru efectuarea prezentei achizitii este nevoie sa transmiteti, in cel mult doua zile, prin e-mail (pe adresele proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com) documente care atestă realizarea în ultimii 3 ani a unui contract similar de elaborare a documentaţiei tehnice (SF, DALI sau PT), ce include lucrări de infrastructura de transport, copii contracte/extrase din contracte însoţite de documente care demonstrează îndeplinirea contractului, etc.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut, in conditiile in care operatorul economic indeplineste cerintele de experienta similara, iar oferta sa raspunde tuturor cerintelor autoritatii contractante.

Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul SEAP ofertele pentru prestare serviciilor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Servicii de proiectare – faza SF – pentru modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile, anunt publicitar XXXX”, cod 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării cerintelor din prezentul anunt.
Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 30.07.2018, ora 16.00. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare.
De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP.
Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă; prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea cerinţelor de experienta similara. Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele de experienta.