Servicii de proiectare pentru “Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI)

Denumire contract:
Servicii de proiectare pentru “Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI)

Data limita depunere oferta:
31.07.2018 16:00

Tip anunt:
Cumparari directe Tip contract:
Servicii Cod si denumire CPV:
71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2) Valoare estimata:
38.000,00 RON

Descriere contract:
Obiectiv investitii: Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil. Scoala este situata in Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 112, jud. Prahova. Informatii despre imobil: regim de înălţime: P+1; suprafata construită 797,50 mp; Suprafata desfăşurată 894,80 mp; capacitate sală de spectacole: 384 locuri.
Achizitorul va pune la dipozitia operatorului economic desemnat pentru realizarea contractului un proiect tehnic realizat anterior pentru a facilita obtinerea informatiilor.
Obiectul contractului il constituie elaborarea: expertiza tehnica, studii de teren (studiu topografic vizat OCPI si studiu geotehnic verificat cerinta Af), documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), documentatii pentru obtinere Certificat de urbanism si pentru obtinere avize solicitate prin Certificatul de urbanism, transmiterea de clarificari solicitate de finantator (daca este cazul).
Documentatia va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentatia va deveni parte integranta din proiectul ce va fi depus pentru finantare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. In acest context este necesara colaborarea stransa cu consultantul desemnat pentru realizarea cererii de finantare pentru ajustarea documentelor in vederea cresterii sanselor de aprobare a proiectului.

Conditii referitoare la contract:
Contractul va include o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor.
Termen de realizare: maxim 25.08.2018, cu termene intermediare pentru a facilita elaborarea cererii de finantare. Termenele pot fi ajustate in conditiile in care termenul de depunere a proiectului se va decala.
Documentatiile vor fi livrate in 3 exemplare tiparite si un exemplar electronic (format editabil si format scan).
Plata se va face in 2 transe: 50% după aprobarea studiului de fezabilitate de către Consiliul Local al Oraşului Mizil şi 50% după primirea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 sau primirea din partea Autoritătii de Management a Programului Operaţional Regional a deciziei de respingere, în cazul în care în motivaţia respingerii nu sunt incluse aspecte ce ţin de calitatea documentelor întocmite de proiectant.

Conditii de participare:
Pentru efectuarea prezentei achizitii este nevoie sa transmiteti, in cel mult doua zile de la initierea achizitiei din catalogul SEAP (conform Informatii suplimentare), prin e-mail (pe adresele proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com): 1) documente care atestă realizarea în ultimii 3 ani a unui contract similar de elaborare a documentaţiei tehnice (SF, DALI sau PT), ce include lucrări de reabilitare, modernizare, extindere, construcții clădiri publice, copii contracte/extrase din contracte însoţite de documente care demonstrează îndeplinirea contractului, etc.; 2) copie atestat expert tehnic, persoană fizică pentru cerinţa esenţială A1 – „rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structură de rezistenţă din beton, beton armat şi zidărie”

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut, in conditiile in care operatorul economic indeplinesteconditiile de participare, iar oferta sa raspunde tuturor cerintelor autoritatii contractante.

Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul SEAP ofertele pentru prestare serviciilor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Servicii de proiectare pentru “Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI), anunt XXXX”, cod 71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării cerintelor din prezentul anunt.
Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 31.07.2018, ora 16.00. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare.
De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP.
Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă; prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea cerinţelor de dela conditii de participare (experienta similara, expert atestat). Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele de experienta.