Servicii medicale de medicina muncii Primăria Oraş Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
Denumire contract: Servicii medicale de medicina muncii Primăria Oraş Mizil
Data limita depunere oferta: 20.03.2020 23:59
Tip anunt: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 85147000-1 – Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Valoare estimata: 6.200,00 RON
Descriere contract:
Servicii de medicina muncii conform Legii 319/2006 şi H.G 1425/2006 republicată, HG nr. 355/ 2007 modificata şi completată cu HG 1169/2011, efectuate pentru toţi salariaţii instituţiei : – examen clinic la angajare – ȋn funcţie de factorii de risc declaraţi ȋn fişa de identificare a factorilor de risc a fiecărui salariat; – examen medical periodic – ȋn funcţie de factorii de risc declaraţi ȋn fişa de identificare a factorilor de risc a fiecărui salariat, care se vor efectua pentru fiecare salariat anual sau de câte ori se impune in funcţie de starea de sănătate; – examenul medical de adaptare; – examen clinic la reluarea activitatii; – supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă ;
Conditii referitoare la contract:
Numărul de examene medicale poate să crească sau să scadă în funcţie de fluctuaţia angajaţilor şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Preţurile consultaţiilor şi investigaţiilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat examen medical. Plata serviciilor se va face în baza facturii emise de către prestator (pentru serviciile medicale efectiv prestate), înregistrării facturii la sediul Primăriei Oraşului Mizil din Bulevardul Unirii, nr. 14, Mizil.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să deţină capacitatea de exercitare a activităţii profesionale în conformitate cu cerinţele emise de instituţiile abilitate în domeniul sănătăţii, înaintând astfel documente de abilitare pentru întocmirea examinărilor medicale solicitate şi de medicina muncii.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: Servicii medicale de medicina muncii Primărie Oraş Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX, Cod si denumire CPV:85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a lucrărilor și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 20.03.2020. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa similară.Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări.

CAIET DE SARCINI pentru atribuirea Contractului de prestări servicii de medicina muncii pentru salariaţii Primăriei Mizil

Răspuns solicitare clarificări Medicina Muncii