Servicii medicale de medicina muncii Primăria Oraş Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Servicii medicale de medicina muncii Primăria Oraş Mizil
Data limita depunere oferta:
23.11.2018 23:30
Tip anunt:
Anexa 2
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
85147000-1 – Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Valoare estimata:
9.000,00 RON
Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini medicina munci Mizil.pdf
Descriere contract:
Servicii de medicina muncii conform Legii 319/2006 şi H.G 1425/2006 republicată, HG nr. 355/ 2007 modificata şi completată cu HG 1169/2011, efectuate pentru toţi salariaţii instituţiei : – examen clinic la angajare – ȋn funcţie de factorii de risc declaraţi ȋn fişa de identificare a factorilor de risc a fiecărui salariat; – examen medical periodic – ȋn funcţie de factorii de risc declaraţi ȋn fişa de identificare a factorilor de risc a fiecărui salariat, care se vor efectua pentru fiecare salariat anual sau de câte ori se impune in funcţie de starea de sănătate; – examenul medical de adaptare; – examen clinic la reluarea activitatii; – supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă ;
Conditii referitoare la contract:
Numărul de examene medicale poate să crească sau să scadă în funcţie de fluctuaţia angajaţilor şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Preţurile consultaţiilor şi investigaţiilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat examen medical. Plata serviciilor se va face în baza facturii emise de către prestator (pentru serviciile medicale efectiv prestate – fise de aptitudini), înregistrării facturii la sediul Primăriei Oraşului Mizil din Bulevardul Unirii, nr. 14, Mizil.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să deţină capacitatea de exercitare a activităţii profesionale în conformitate cu cerinţele emise de instituţiile abilitate în domeniul sănătăţii, înaintând astfel documente de abilitare pentru întocmirea examinărilor medicale solicitate şi de medicina muncii.
Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scazut în condiţiile respectării cerinţelor minime ale documentaţiei de atribuire.
Informatii suplimentare:
PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR ATASAT SE REGASESTE CAIETUL DE SARCINI.Operatorii economici interesati vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii într-o pozitie purtând numele: Servicii medicale de medicina muncii Primărie Oraş Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX, Cod si denumire CPV:85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2). Ofertele vor include lista serviciilor oferite. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 23.11.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: – prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, – prin e-mail la adresa achizitii@primaria-mizil.ro documentele demonstrează îndeplinirea cerinţei pivind exerictarea capacităţii profesionale.Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele de eligibilitate..